Ipsos har undersökt vilka konsekvenser förslagen om vinstbegränsning får för välfärdsföretag

Pressmeddelande

Ipsos har undersökt vilka konsekvenser förslagen om vinstbegränsning får för välfärdsföretag

2014-09-10 Danir

När det handlar om framtiden för de privata företagen inom skolan och vården finns några olika huvudlinjer bland våra riksdagspartier:

  • Vänsterpartiet vill ha ett generellt vinstförbud.
  • Miljöpartiet vill ha en kraftig begränsning av möjligheterna att dela ut vinst.
  • Övriga partier fokuserar på hur kvaliteten ska förbättras. Uppfylls kraven kan
    de som investerat också få ut vinster.

I en bransch med 11 000 företag med i snitt 15 anställda vore det enligt min uppfattning
förödande att följa Vänsterpartiets förslag om generellt vinstförbud. Detta särskilt som
Vänsterpartiet inte kan uppvisa något brett underlag som visar att de privata välfärdsföretagen i snitt har fler fall av misskötsel eller i snitt har en lägre kvalitet än de offentliga verksamheterna. Tvärtom talar vi här om många skolor med bäst kunskapsresultat, de populäraste vård-
centralerna och äldreomsorg som står sig mycket bra i nöjdhet och kvalitetsuppföljning.
Som företagare är det också ganska lätt att förstå, att om man inte ger någon avkastning
kan man heller inte attrahera kapital till investeringar. Och utan investeringar avvecklas de
flesta företag över tid.

Förslagen om att införa kraftig begränsning i möjligheterna att ta ut vinster har hittills diskuterats mindre än ett rent vinstförbud. Här är det svårare att besvara frågan om vad som händer om detta sker. Här behövs mer insikt.

De som bäst kan svara på detta är företagarna i de berörda bolagen, eftersom de kan sin
verksamhet och det är de som fattar de avgörande besluten utifrån hur de bedömer utvecklingen framåt för sitt företag. Ingen utomstående kan hävda att de har mer insikt i deras situation.

Till hösten har våra folkvalda att fatta beslut om vad som ska gälla framöver för välfärdsbolagen. Självklart är det så att ju mer insikt och kunskap vi får, desto bättre är det för besluten.

Mot denna bakgrund har Ipsos fått i uppdrag av Danir AB att undersöka hur en vinstbegränsning skulle påverka företag verksamma inom vård, skola och omsorg. 357 företagare har
svarat. Undersökningen i sin helhet återfinns på http://ipsos.se/nyheter.

Vad frågan gäller, är vilken påverkan som uppstår om en kraftig begränsning av möjligheten till vinstutdelning införs? Resultatet sammanfattas i tabellen nedan:

Frågeställning

Företagarnas svar

Möjlighet att utveckla kvalitet?

Hur bedömer du att företagets möjligheter att
långsiktigt utveckla verksamhetens kvalitet påverkas:

81 procent ser en negativ utveckling – 2 procent en positiv utveckling.

Hur påverkas omsättning?

Hur stor andel av ditt företags nuvarande omsättning bedömer du är kvar om fem år:

56 procent ser en minskning av omsättningen, varav 36 procent mer än en halvering – 16 procent ser en oförändrad omsättning.

Antal medarbetare?

Hur stor del av företagets medarbetare bedömer
du vara kvar om 5 år:

59 procent ser en minskning, varav 37 procent mer än
en halvering – 23 procent ser oförändrad personalstyrka

Intresse att utveckla företaget?

Hur påverkas intresset av att utveckla företaget:

84 procent påverkas negativt – 1 procent påverkas positivt

Att summorna inte blir 100 procent beror på att vissa svarat ”vet ej”.

Undersökningen visar på drastiska negativa förändringar i hur man tror att det egna företaget påverkas framöver. Då ska man ändå beakta att i allmänna termer är de flesta företagare i
grunden besjälade av att utveckla sina företag. Det är ju deras yrkesmässiga livsverk. 

Vi ser tydligt i undersökningen en negativ utveckling av kvaliteten och ett minskat intresse
av att utveckla företaget. Vi ser också att storleksordningen hälften av de anställda inte kommer
att finnas kvar i dessa företag efter fem år. För att kompensera för detta bortfall i en bransch som idag har 160 000 anställda, har det offentliga att investera ett antal tiotal miljarder kronor för att bygga upp motsvarande verksamheter eller förvärva berörda företag. Man kan inte
förespegla att man kan få byggnader, utrustning och inventarier gratis, så insatser från skattebetalarna behövs. Ingen politiker har i valrörelsen fört något resonemang om detta.

För oss medborgare torde det viktiga med privata välfärdsbolag vara mångfald och valfrihet och att vi förbättrar tillgänglighet och kvaliet. Ska Sverige framöver utveckla dessa positiva värden måste vi få med oss de privata företagarna. Ipsos undersökning visar att 8 av 10 företagare påverkats negativt av beskeden från partierna i valrörelsen. 

Visst kan man på lösa grunder tro att om man kraftigt begränsar vinstuttagen så händer
egentligen inte så mycket. Som framgår av Ipsos undersökning gör de berörda företagarna
en helt annan bedömning. De kan sina företag, de vet vilka handlingsalternativ de har och
de tar de viktiga besluten kring det egna företaget.

Dan Olofsson, 

Entreprenör. Driver inga egna välfärdsbolag

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson (dan.olofsson@danir.com), tel: 0703-792254