Poolia och Uniflex går samman

Pressmeddelanden

Poolia och Uniflex går samman

2018-06-04 PION GROUP

Styrelserna för Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan (”Fusionsplanen”). Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

       Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag under juli månad och beräknas vara genomförd under oktober 2018

       Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att godkänna Fusionen

       Större aktieägare representerande 61,4 procent av kapitalet och 80,1 procent av rösterna i Poolia samt större aktieägare representerande 62,2 procent av kapitalet och 80,4 procent av rösterna i Uniflex ställer sig bakom Fusionen[1]

       Det sammanslagna bolaget blir ett ännu starkare kompetensföretag med ett brett erbjudande inom bemanning och rekrytering med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Tyskland samt med en bedömd sammanlagd omsättning om cirka 1 935 MSEK (exklusive bedömda intäktssynergieffekter) för helåret 2017

       Samgåendet väntas möjliggöra stärkt konkurrenskraft och intäktssynergier genom ökad säljkraft och merförsäljning till existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder. Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om cirka 10 MSEK

       Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och kostnadssynergier med en positiv påverkan på rörelseresultatet om cirka 20 MSEK årligen med full helårseffekt från och med hösten 2019. Transaktionskostnader och engångskostnader för att realisera synergierna förväntas uppgå till cirka 20 MSEK varav merparten kommer att belasta det sammanslagna bolagets resultat för 2018

       Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive varumärke

       Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Jan Bengtsson, VD för Uniflex

       Förslag till styrelse i det sammanslagna bolaget kommer att offentliggöras inför de extra bolagsstämmorna vid vilka genomförandet av Fusionen är tänkt att godkännas. Avsikten är att Björn Örås ska föreslås som ordförande i den nya styrelsen och att den nya styrelsen ska bestå av medlemmar från både Poolias och Uniflex nuvarande styrelser

       Moderbolaget i den sammanslagna koncernen föreslås fortsatt heta Poolia AB och det sammanslagna bolagets B-aktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm


För vidare information se bifogad fil


[1] Inklusive Björn Örås med 42,5 procent av kapitalet och 70,4 procent av rösterna i Poolia samt 41,0 procent av kapitalet och 69,4 procent av rösterna i Uniflex. Vid Uniflex extra bolagsstämma kan Björn Örås på grund av aktiebolagsrättsliga regler inte rösta (se vidare nedan).

Dokument

Poolia - Press Release - 2018-06-04 - Sv (wkr0006.pdf)