Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Pressmeddelanden

Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

2020-02-19 PION GROUP

Kvartalsperioden oktober – december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland som avyttrades per 1 januari 2018.

 • Intäkterna uppgick till 393 (476) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (6,3) MSEK och rörelsemarginalen till 1,1 (1,3) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 (4,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (6,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,7 (7,8) MSEK, motsvarande 0,14 (0,17) SEK per aktie.

Helåret januari – december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland som avyttrades per 1 januari 2018.

 • Intäkterna uppgick till 1 679 (1 943) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (16,9) MSEK, inklusive engångseffekt om 2,4 MSEK, och rörelsemarginalen till 1,8 (0,9) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 28,9 (17,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,7 (12,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,51 (0,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53,5 (0,4) MSEK, motsvarande 1,15 (0,01) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,1 (27,3) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,31 (3,11) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,25) SEK per aktie, totalt 23,3 (11,7) MSEK.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 klockan 07.00 (CET).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)