OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSDOKUMENT MED ANLEDNING AV FUSIONEN MELLAN POOLIA OCH UNIFLEX

Pressmeddelanden

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSDOKUMENT MED ANLEDNING AV FUSIONEN MELLAN POOLIA OCH UNIFLEX

2018-07-10 PION GROUP

Informationsdokument med anledning av den aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på bolagens hemsidor: www.poolia.com och www.uniflexgroup.com. Informationsdokumentet finns även tillgängligt på SEB:s hemsida: www.sebgroup.com/prospectuses.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare i samband med fusionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bengtsson, VD Uniflex                                                                                           tel: +46 (0) 736 00 68 10

Morten Werner, VD Poolia                                                                                            tel: +46 (0) 706 36 25 25

Om Poolia

Poolia är verksamt inom kompetensbranschen och erbjuder tjänster inom uthyrning och rekrytering av specialister inom tjänstemannasektorn. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Om Uniflex

Uniflex är ett nordiskt företag som huvudsakligen erbjuder bemanning inom yrkesområdena lager, industri och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.  

Detta är information som Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom

ovanstående kontaktpersoners försorg, den 10 juli 2018, klockan 08.00 (CEST).


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna fusionen mellan Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till Poolias och Uniflex extra bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och informationsdokumentet beträffande fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri.