Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2018

Pressmeddelanden

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2018

2018-04-26 PION GROUP

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Azita Shariati invaldes som ny styrelseledamot. Björn Örås omvaldes som styrelseordförande.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget om utdelning till aktieägarna med 60 öre per aktie, till ett totalt belopp om 10 273 198 kronor.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

Val av revisor
Deloitte AB för perioden till och med årsstämman 2019.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

Kontaktpersoner:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Morten Werner, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-636 25 25