Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

2018-06-21 PION GROUP

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 juli 2018 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm, plan 5

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juli 2018, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos Poolia AB (publ) (”Poolia”) under adress Poolia AB, att: Patrik Fagerholm, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 657 12 eller per e-post: patrik.fagerholm@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 juli 2018. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 juli 2018.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) och beslut i anslutande frågor
  (a)       beslut om godkännande av fusionsplan
  (b)      beslut om emission av fusionsvederlag
  (c)       fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelse
 8. Beslut om incitamentsprogram ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram i Uniflex
 9. Stämmans avslutande

Dokument

Fullständig kallelse (wkr0006.pdf)