FUSIONEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL) HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET OCH NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH NY VD HAR TILLTRÄTT I POOLIA AB (PUBL)

Pressmeddelanden

FUSIONEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL) HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET OCH NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH NY VD HAR TILLTRÄTT I POOLIA AB (PUBL)

2018-10-31 PION GROUP

I enlighet med beslut på de extra bolagsstämmorna i Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) den 26 juli 2018 har Bolagsverket idag registrerat fusionen mellan Poolia och Uniflex. Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan, vilket innebär att Uniflex har upplösts och samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till Poolia.

Vidare har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 6 840 485 nya aktier av serie A i Poolia och 22 674 387 nya aktier av serie B i Poolia att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Poolias aktiekapital med 5 902 974,40 kronor till 9 327 373,60 kronor.  

I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman i Poolia den 26 juli 2018 har Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf tillträtt som styrelseledamöter i Poolia. Poolias styrelse består således av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf. Vidare har Jan Bengtsson tillträtt som VD i Poolia.    

De aktieägare som, när registrering av fusionen skedde, var upptagna i Uniflex aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie av serie A i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie A i Poolia och för varje aktie av serie B i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie B i Poolia. Utbokningen av de nya aktierna i Poolia avses ske den 1 november 2018 och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag möjlig. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Poolia sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Redovisning av försäljningslikvid från försäljningen av fraktioner av aktier i enlighet med vad som framgår av fusionsplanen och informationsdokumentet förväntas ske omkring den 5 november 2018.   

Sista dag för handel i Uniflex B-aktier vid Nasdaq Stockholm var den 26 oktober och Uniflex avnoteras slutligt från Nasdaq Stockholm den 1 november 2018.  

Efter registrerad fusion med Uniflex kommer Poolia enbart att kommunicera till aktiemarknaden på svenska. Detta innebär att delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2018, som offentliggjordes den 25 oktober 2018, var den sista finansiella informationen som även publicerades på engelska.

Dokument

Release (wkr0006.pdf)