Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

2018-04-25 PION GROUP

Kvartalsperioden januari-mars

   Intäkterna för Poolia uppgick till 200,4 (199,2) MSEK.

   Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (7,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,4 (3,5) %.  

   Resultatet före skatt uppgick till 5,2 (7,0) MSEK.

   Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (4,8) MSEK.

   Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,28) SEK.

   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -11,1 (8,6) MSEK.

VD har ordet

Poolias totala omsättning om drygt 200 MSEK för det första kvartalet var något högre i jämförelse med samma period 2017. Detta trots att antalet arbetsdagar var färre i år jämfört med det första kvartalet 2017.

Efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster är fortsatt god i alla tre länder som Poolia verkar i. Samtidigt fortsätter bristen på kandidater, i kombination med att ett stort antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, att påverka Bolagets tillväxt negativt. Denna utveckling inom hyrverksamheten har varit tydlig i såväl Tyskland som Sverige de senaste två åren. Nu märker vi likartade tendenser även i Finland. Vi ser inga tecken på att situationen kommer att förändras inom överskådlig framtid.

Poolia Sverige ökade sina intäkter under det första kvartalet med 2,2 MSEK till 139,1 (136,9) MSEK, motsvarande en ökning med 1,6% jämfört med samma kvartal föregående år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera upphandlingar, exempelvis för Nacka kommun, Umeå kommun samt Trafikverket. Vi ser också stor efterfrågan från ett antal av de större svenska kunder som vi slöt avtal med under 2017.

Poolia Tysklands omsättning för kvartalet uppgick till 50,8 (52,0) MSEK, vilket var en nedgång med 2,3% i jämförelse med samma period 2017. Framförallt är det hyraffären som har försämrats på grund av en utmanande marknad med hård konkurrens om kvalificerad personal samt att kunderna anställer våra konsulter i stor omfattning.

Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 0,2 MSEK till 10,5 (10,3) MSEK, motsvarande en ökning om 1,9%. Finlands ekonomi visar nu en tillväxt överstigande 3% och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.  

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter ökade till 69,4 (68,8) % under det första kvartalet medan den tyska verksamheten stod för 25,3 (26,1) % och den finska verksamheten för 5,2 (5,2) %.

Poolias rörelseresultat uppgick till 4,8 (7,0) MSEK vilket är en minskning med 2,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017. Rörelsemarginalen uppgick till 2,4%.  

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 1,4 (1,2) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,0 (0,9) %. Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 3,0 (5,5) MSEK och rörelsemarginalen till 5,9 (10,6) %. I Poolias finska verksamhet förbättrade rörelseresultatet något till 0,4 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen till 3,8 (2,9) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (8,6) MSEK, till stor del på grund av tillfällig ökning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god. 

Vi lägger stor tid och resurser på effektivisering av verksamheten samt på anpassningar till nya marknads­förutsättningar för att bättre möta kundernas och konsulternas förväntningar. Därmed skapar vi förutsättningar för en än starkare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktpersoner:

Morten Werner, vd och koncernchef 

Mailadress: morten.werner@poolia.se
Tel: 08 555 650 60
Mob: 070 636 25 25

Viveca Krüger, VD-assistent & IR-koordinator

Mailadress:  viveca.kruger@poolia.se
Tel: 08 555 540 07
Mob: 072 078 18 75 

Dokument

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 (wkr0006.pdf)