Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

2018-10-25 PION GROUP

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 172,7 (181,2) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK och rörelsemarginalen till -2,1 (4,2) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 4,3 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -3,8 (7,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (5,5) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (0,31) SEK.

•   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,4 (6,0) MSEK.

Delårsperioden januari-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 572,8 (574,9) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (21,0) MSEK och rörelsemarginalen till -1,4 (3,7) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 14,1 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -7,8 (20,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -10,1 (14,8) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (0,85) SEK.

•   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (13,3) MSEK.

VD har ordet  

Marknadssituationen är i stort densamma som under de senaste kvartalen. Det betyder att vi har god efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster i de tre länder som Poolia verkar i. Dessvärre är bristen på kandidater fortsatt stor vilket, i kombination med att ett antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, gör att vi inte fullt ut kan möta marknadens efterfrågan inom hyrverksamheten. Vi ser dock vissa tecken på att efterfrågan på bemanningstjänster kan komma att mattas av något framöver, vilket normalt möjliggör bättre tillgång till kandidater som också stannar längre i sina uppdrag.

Poolias totala omsättning minskade något i kvartalet till 172,7 MSEK jämfört med 181,2 MSEK samma period 2017 – en minskning om 5%. Poolia Sverige minskade sina intäkter under det tredje kvartalet med 6,5 MSEK till 114,3 MSEK, en minskning med 5% jämfört med samma kvartal föregående år.

Poolia Tysklands omsättning i kvartalet minskade med 7% och uppgick till 48,0 MSEK jämfört med 51,6 MSEK under tredje kvartalet 2017. Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 1,6 MSEK till 10,4 (8,8) MSEK, motsvarande en ökning om 18%.

Finland fortsätter att ha en av Europas snabbast växande ekonomier (ca 3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK. Rörelseresultatet belastas i perioden av kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -2,1 (4,2) %.

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -6,2 (2,2) MSEK, vilket belastas med kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till -5,4% (1,8) %. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för det tredje kvartalet till -1,9 MSEK, med en rörelsemarginal om -1,6%.

Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 2,0 (5,2) MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 (10,1) %. I Poolias finska verksamhet uppgick rörelseresultatet till 0,6 (0,2) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 (2,3) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (6,0) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Bolagsverket har nu gett klartecken till att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer fullbordas den sista oktober. Det fusionerade företaget kommer att erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss stora fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsultköpare. Intäktsökningarna beräknas ge en resultateffekt på ca 10 MSEK på medellång sikt. Kostnadsbesparingarna beräknas till ca 20 MSEK på årsbasis.

Sammanslagningen av Poolia och Uniflex sker enligt bokförda värden, vilket gör att Poolias balansräkning inte kommer att tillföras någon goodwill som följd av fusionen. Sammanslagningsprocessen går enligt plan och den 1 november tillträder Uniflex VD Jan Bengtsson som VD för Poolia.

Fusionen har blivit väl mottagen bland kunder, leverantörer och personal. Framtidstron och tillförsikten inom företaget är god.

 

Morten Werner
VD och koncernchef

Dokument

Poolia - Delårsrapport 1 jan - 30 sep (wkr0006.pdf)