Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

2018-07-27 PION GROUP

Kvartalsperioden april-juni
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 199,7 (194,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK och rörelsemarginalen till -4,5 (3,3) %.
 • Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 9,3 MSEK, varav 7,7 MSEK i samband med fusionen och 1,6 MSEK för flytt i Stockholm.
 • Resultatet före skatt uppgick till -9,2 (6,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (4,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (0,23) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 3,4 (-1,3) MSEK.

Delårsperioden januari-juni
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 400,1 (393,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (13,4) MSEK och rörelsemarginalen till -1,0 (3,4) %.
 • Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 9,8 MSEK, varav 7,7 i samband med fusionen och 2,1 MSEK för flytt i Stockholm.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,0 (13,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (9,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (0,51) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -7,7 (7,3) MSEK.

VD har ordet  

Poolias totala omsättning ökade något i kvartalet; till 199,7 MSEK jämfört med 194,5 MSEK samma period 2017, en ökning om 2,7%. Poolia Sverige ökade sina intäkter under det andra kvartalet med 1,8 MSEK till 137,3 (135,5) MSEK, en ökning med 1,3% jämfört med samma kvartal föregående år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera upphandlingar, exempelvis för Jönköping kommun, Totalförsvarets Forskningsinstitut och Statens Kulturråd. Vi ser också stor efterfrågan från ett antal av de större svenska kunder som vi slöt avtal med under 2017. Poolia Tysklands omsättning för kvartalet uppgick till 50,8 (49,2) MSEK. Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 1,8 MSEK till 11,6 (9,8) MSEK, motsvarande en ökning om 18,3%. Finland är idag en av Europas snabbast växande ekonomier (3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter minskade marginellt och uppgick till 68,7 (69,7) % under det andra kvartalet medan den tyska verksamheten stod för 25,5 (25,2) % och den finska verksamheten för 5,8 (5,1) %.

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK. Rörelseresultatet belastas i perioden av större kostnader av engångskaraktär; dels om 7,7 MSEK härrörande till den planerade fusionen med Uniflex, dels om 1,6 MSEK för flytt av Stockholmskontoret. Rörelsemarginalen uppgick till -4,5 (3,3) %.

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -9,1 (4,2) MSEK, vilket belastas med fusionskostnader om 7,2 MSEK och flyttkostnader om 1,6 MSEK. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till -6,6% (2,8) %. Exklusive engångs­kostnader uppgick rörelseresultatet för det andra kvartalet till -0,3 MSEK, med en rörelsemarginal om -0,2%. Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till -0,2 (1,9) MSEK och rörelsemarginalen till -0,4 (3,9) %. I Poolias finska verksamhet som har belastats med kostnader för fusionen om 0,5 MSEK uppgick rörelseresultatet till 0,3 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen till 2,6 (3,1) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 (1,3) MSEK, till stor del på grund av minskning av de kortfristiga fordringarna. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Den stora händelsen under kvartalet var att styrelsen har rekommenderat att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en aktiebolagsrättslig fusion. Det fusionerade företaget kommer att erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss stora fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsult-köpare. Intäktsökningarna beräknas ge en resultat-effekt på ca 10 MSEK på medellång sikt. Kostnads-besparingarna beräknas till ca 20 MSEK på årsbasis med full effekt fr.o.m. fjärde kvartalet 2019. Sammanslagningen sker genom pooling-metoden, vilket gör att Poolias balansräkning inte kommer att tillföras någon goodwill på grund av fusionen.

Morten Werner
VD och koncernchef

Dokument

Release (wkr0006.pdf)