Open post

Poolia 2.0 – Making your job even better

Idag lanseras Poolias nya moderniserade varumärke och grafiska profil. Med den nya identiteten vill Poolia visa upp att företaget är ett modernt bolag som ligger i framkant inom både teknik och kompetens.

Poolia har under de senaste 30 åren fokuserat på att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Som en del av en föränderlig arbetsmarknad har Poolia ständigt förnyat sig och med en kraftigt ökad efterfrågan av sina tjänster har Poolia stärkt såväl sitt erbjudande som sin organisation kontinuerligt.

“Jag känner mig otroligt stolt över att få möjligheten att få vara med och genomföra en lansering som för Poolia ännu ett steg framåt. Det var över 30 år sedan Poolia grundades och vi är experter på det vi gör. Vi adderar hela tiden nya medarbetare med nya kunskaper och förbättras kontinuerligt i vad vi kan leverera till våra kunder sett till både kompetens och teknik. Vi vill att vår nya identitet ska spegla vilka vi har blivit, ett Poolia 2.0 helt enkelt!” säger Mattias Melander, VD på Poolia Sverige.

I samband med lanseringen av rebrandingen presenteras också en ny tagline – “Making your job even better”. Trots att tidigare tagline varit både välkänd och omtyckt både internt och externt upplevde Poolia att det var dags för något nytt som passade bättre med samtiden och den plats bolaget befinner sig på.

“Vi jobbar med rekrytering och konsultaffärer varje dag vilket har gjort oss till specialister inom vårt område. Som bolag har vi på många sätt redan tagit ett steg in i framtiden och det känns fantastiskt att vi nu har gjort en förflyttning även av varumärket” säger Charlotte Sahlin, Marknadsområdeschef på Poolia.

Open post

Poolia AB kommer erhålla 19 MSEK i utbetalning från AFA sjukförsäkrings AB

Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat om att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS avseende premier för åren fram till 2008. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

Poolia AB har idag erhållit information om att 19 MSEK av dessa medel kommer tillfalla bolaget. Utbetalningen till Poolia kommer att ske i november och kommer påverka bolagets vinst före skatt med motsvarande belopp.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 14.45 (CET).

Open post

Nya VDar för Poolia Sverige AB och Uniflex Sverige AB

För att skapa ännu bättre förutsättningar för ökad tillväxt och höjd marginal omorganiserar Poolia ledningen och utser en VD för Poolia Sverige AB och en för Uniflex Sverige AB. Dessa verksamheter har hittills letts av Koncernchefen för Poolia.

Till VD för Uniflex Sverige AB har Jonas Nilsson utsetts. Han kommer att ansvara för Uniflex svenska affärsverksamhet. Jonas har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen och är idag Marknadsområdeschef på Uniflex.

Till VD för Poolia Sverige AB har Mattias Melander utsetts. Han kommer att ansvara för den svenska delen av Poolias verksamhet inom bemanning, rekrytering och Interim Management. Mattias har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen och är idag Marknadsområdeschef på Uniflex.

Cheferna för Poolias svenska konsult- och rekryteringsverksamhet inom IT, Life-Science, Engineering samt Executive Search kommer fortsatt att rapportera till Koncernchefen Jan Bengtsson.

Förändringen som träder ikraft den 1 januari 2022 kommenteras så här av Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, ”Efter ett år med god tillväxt och vinst är vi nu redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa” och han fortsätter, ”Jag är övertygad om att Jonas och Mattias kommer förbättra och vidareutveckla sina respektive verksamheter på ett mycket bra sätt och jag hyser gott hopp om framtiden.”

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 07.30 (CEST).

Open post

Poolia ökar inom Life Science

Poolia samlar sin svenska Life-Scienceverksamhet i ett eget bolag med det gemensamma varumärket Poolia Life Science.

Poolia kommer från april samla sin svenska Life Science verksamhet i ett eget bolag med det gemensamma varumärket Poolia Life Science. Bolaget kommer fortsätta bygga vidare på de redan framgångsrika Pooliaenheterna inom Life Science i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Poolia Life Science kommer under våren även att etablera sig i Malmö/Lund.

Poolia Life Science erbjuder konsult- och rekryteringstjänster på såväl specialist- som chefsnivå inom bland annat lab, regulatory, produktion, forskning & utveckling.

Sara Lindström PhD, som har en gedigen erfarenhet från både forskning och startups inom Life Scienceområdet, blir VD för det nya bolaget. Sara Lindström säger; ”Det finns stora möjligheter för oss att växa och ta marknadsandelar då vi ser en stor efterfrågan på marknaden av expertkompetens inom Life Science. Vårt mål är att vara den bästa arbetsgivaren, och alltid locka till oss de bästa medarbetarna för att hjälpa kunder med deras viktiga kompetensförsörjning”, hon fortsätter, ”Poolia Life Science kan hjälpa både stora och små företag med rekrytering och konsulter”.


Open post

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 172,7 (181,2) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK och rörelsemarginalen till -2,1 (4,2) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 4,3 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -3,8 (7,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (5,5) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (0,31) SEK.

•   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,4 (6,0) MSEK.

Delårsperioden januari-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 572,8 (574,9) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (21,0) MSEK och rörelsemarginalen till -1,4 (3,7) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 14,1 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -7,8 (20,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -10,1 (14,8) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (0,85) SEK.

•   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (13,3) MSEK.

VD har ordet  

Marknadssituationen är i stort densamma som under de senaste kvartalen. Det betyder att vi har god efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster i de tre länder som Poolia verkar i. Dessvärre är bristen på kandidater fortsatt stor vilket, i kombination med att ett antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, gör att vi inte fullt ut kan möta marknadens efterfrågan inom hyrverksamheten. Vi ser dock vissa tecken på att efterfrågan på bemanningstjänster kan komma att mattas av något framöver, vilket normalt möjliggör bättre tillgång till kandidater som också stannar längre i sina uppdrag.

Poolias totala omsättning minskade något i kvartalet till 172,7 MSEK jämfört med 181,2 MSEK samma period 2017 – en minskning om 5%. Poolia Sverige minskade sina intäkter under det tredje kvartalet med 6,5 MSEK till 114,3 MSEK, en minskning med 5% jämfört med samma kvartal föregående år.

Poolia Tysklands omsättning i kvartalet minskade med 7% och uppgick till 48,0 MSEK jämfört med 51,6 MSEK under tredje kvartalet 2017. Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 1,6 MSEK till 10,4 (8,8) MSEK, motsvarande en ökning om 18%.

Finland fortsätter att ha en av Europas snabbast växande ekonomier (ca 3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK. Rörelseresultatet belastas i perioden av kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -2,1 (4,2) %.

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -6,2 (2,2) MSEK, vilket belastas med kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till -5,4% (1,8) %. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för det tredje kvartalet till -1,9 MSEK, med en rörelsemarginal om -1,6%.

Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 2,0 (5,2) MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 (10,1) %. I Poolias finska verksamhet uppgick rörelseresultatet till 0,6 (0,2) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 (2,3) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (6,0) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Bolagsverket har nu gett klartecken till att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer fullbordas den sista oktober. Det fusionerade företaget kommer att erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss stora fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsultköpare. Intäktsökningarna beräknas ge en resultateffekt på ca 10 MSEK på medellång sikt. Kostnadsbesparingarna beräknas till ca 20 MSEK på årsbasis.

Sammanslagningen av Poolia och Uniflex sker enligt bokförda värden, vilket gör att Poolias balansräkning inte kommer att tillföras någon goodwill som följd av fusionen. Sammanslagningsprocessen går enligt plan och den 1 november tillträder Uniflex VD Jan Bengtsson som VD för Poolia.

Fusionen har blivit väl mottagen bland kunder, leverantörer och personal. Framtidstron och tillförsikten inom företaget är god.

 

Morten Werner
VD och koncernchef