Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

2019-02-19 PION GROUP

Kvartalsperioden oktober – december 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien och Uniflex Tyskland. 

   Intäkterna uppgick till 476 (512) MSEK.

   Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (14,2) MSEK och rörelsemarginalen till 1,3 (2,8) procent.

   Resultatet före skatt uppgick till 4,9 (12,6) MSEK.

   Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 (7,9) MSEK.

   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 (0,17) SEK.

   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,3 (16,7) MSEK.

Helåret januari – december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien och Uniflex Tyskland.

•   Intäkterna uppgick till 1 943 (1 959) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till 16,9 (58,6) MSEK och rörelsemarginalen till 0,9 (3,0) procent.

•   Resultatet före skatt uppgick till 17,4 (56,4) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till 12,6 (40,4) MSEK.

•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 (0,87) SEK.

•   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 14,5 (42,4) MSEK.

•   Soliditeten vid periodens slut uppgick till 27,3 (30,6) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,11 (3,67) SEK.

•   Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 SEK per aktie, totalt 11,7 MSEK.

Nya Poolia

Den 31 oktober fullbordades fusionen mellan Poolia och Uniflex. Detaljerad information om fusionen finns på www.poolia.com. Siffrorna i denna rapport avser den sammanlagda verksamheten. Koncernen har valt att omräkna jämförelsetalen, varvid fusionen har redovisats som om den hade skett den 1 januari 2017. I jämförelsetalen för 2017 ingår därmed Uniflexs intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Perioder före 2017 har inte omräknats varför jämförelser med dessa inte har beräknats.

VD har ordet: Nya Poolias första kvartal

Fusionen har blivit väl mottagen bland kunder, leverantörer samt personal och den har skapat goda möjligheter att bygga en stark bemanningskoncern. Våra kostnader har reducerats med 20 MSEK på årsbasis, vilket får full effekt under 2019. Fusionen var en nödvändig åtgärd för att möta den prispress som finns framförallt inom Uniflex-segmenten och för att kunna öka försäljningsinsatserna i Poolia-bolagen. Den senare åtgärden underlättas av att vi tack vare fusionen kunnat samordna storkundsförsäljningen mellan koncernens dotterbolag.

Koncernens omsättning minskade i det fjärde kvartalet till 476 MSEK jämfört med 512 MSEK samma period 2017. Det är en minskning på 7 procent och bedöms ligga i linje med marknaden i övrigt.

Vårt rörelseresultat för kvartalet uppgick till 6,3 (14,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 (2,8) procent.

Koncernens resultat har i det fjärde kvartalet påverkats positivt av flera kostnadsbesparingar som genomförts i samband med fusionen. Dessa har framförallt kommit Poolia Sverige till del. Vissa ytterligare positiva effekter kommer under kommande perioder, framförallt under det första kvartalet 2019.

Koncernens resultat har påverkats negativt i det fjärde kvartalet av kalendereffekter. Under 2018 har december haft få arbetsdagar samt ovanligt många helgdagar på vardagar. Vidare har prispressen inom segmentet Uniflex Sverige varit fortsatt stor. I Uniflex Sverige har åtgärder vidtagits i det fjärde kvartalet för att minska kostnaderna. I Tyskland har effekterna av den ändrade lagstiftningen för bemanningsbranschen fått väsentligt större negativ påverkan på Poolia än vad som förutspåddes. Åtgärder för att vända den tyska verksamheten har påbörjats under det första kvartalet 2019.

Under året har koncernens resultat påverkats negativt med 16 MSEK av jämförelsestörande poster. Dessa är till största delen hänförliga till fusionen, men också till Poolias flytt av Stockholmskontoret

Nyligen tillträdde en ny regering. Den har aviserat en förändring av Arbetsförmedlingen som bland annat innebär att privata aktörer kommer få vara med i att  hjälpa arbetslösa till arbete. Detta kan komma att innebära nya möjligheter för Poolia och vi ser därför med försiktig optimism fram emot att detaljerna för detta ska offentliggöras.

Dokument

Bokslutskommuniké 2018 (wkr0006.pdf)