Open post

Kommuniké från årsstämma 2023

Årsstämman i PION Group AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 24 087 865 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 5 maj 2023.

Räkenskaper och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Nils Carlsson som styrelseledamöter samt nyval av Thomas Krishan som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Open post

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

PION Group växer med 6 procent och omsatte 532 MSEK med ett justerat EBITA-resultat på 3,3 MSEK (0,6%) under första kvartalet 2023. Kvartalet är belastat med kostnader av engångskaraktär på 13,2 MSEK vilket resulterar i att EBITA-marginalen är minus 1,9 procent (4,8) och EBITA-resultatet landar på -9,9 MSEK (24.0) MSEK.

Kvartalsperioden januari – mars

 • Intäkterna uppgick till 532 (504) MSEK, motsvarande en tillväxt om 6 procent, varav 1 procent organisk.
 • Justerat EBITA är 3,3 MSEK och EBITA marginalen 0,6 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 13,2 MSEK.
 • EBITA uppgick till -9,9 (24,0) MSEK och EBITA marginalen till -1,9 (4,8) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (23,3) MSEK och rörelsemarginalen till -2,3 (4,6) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -11,8 (20,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,24 (0,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,4 (12,0) MSEK, motsvarande -0,11 (0,25) SEK per aktie.

 • Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.
 • Den 17 januari förvärvade PION Group 40 procent av aktierna i Whippy AB för 4 MSEK i kontant betalning.
 • Den 15 mars 2023 beslutade PION Group AB:s styrelse att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons uppdrag och inleda rekrytering av en permanent ersättare. Styrelsen beslutade också att utse Mats Kullenberg som tillförordnad verkställande direktör och koncernchef tills ny verkställande direktör har rekryterats, samt att utse Anna Bäcklin till vice VD för PION Group.
Open post

PION Group AB – Årsredovisning 2022

Årsredovisning för PION Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2022 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.piongroup.se och i bifogad fil.

Open post

Kallelse till årsstämma i PION Group AB (publ)

Aktieägarna i PION Group AB (publ), org. nr 556447-9912, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning innan årsstämman.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023.

Därutöver måste aktieägare anmäla sig till årsstämman:

(a) Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 21 april 2023 via bolaget under adress PION Group AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 368 50 eller per e-post: kent.thuden@piongroup.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuell ställföreträdare och/eller biträde.

(b) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 21 april 2023 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman personligen, via ombud eller genom poströstning måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 april 2023. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på hemsida, www.piongroup.se. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret måste vara Euroclear tillhanda senast fredagen den 21 april 2023. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till PION Group AB, ”Årsstämma 2023”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan skriva under formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Det ifyllda formuläret kan också skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströstningsformuläret i sin helhet ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna under (a) under rubriken Registrering och anmälan ovan. Det innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte räcker för den som vill delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Om en aktieägare både poströstar och därefter deltar i stämmolokalen personligen eller genom ombud är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar poströsten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den beslutspunkten.

FULLMAKT

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman till PION Group AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.piongroup.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar (i förekommande fall) biläggas poströstningsformuläret och insändas i enlighet med anvisningar under rubriken Poströstning ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022
8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen
10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
12.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
13.  Val av styrelse och styrelseordförande
14.  Val av revisor
15.  Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16.  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.  Valberedning inför årsstämma 2024
18.  Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
19.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie vilket ger ett belopp av 24 087 865 SEK.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2023 har bestått av Martin Hansson (representerandes Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Thomas Krishan vilka tillsammans representerar ägare med ca 78 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2
Till ordförande på årsstämman föreslås Lars Kry.

Punkt 11
Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och antalet revisorer förslås uppgå till en revisor.

Punkt 12
Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 140 000 (1 140 000) kronor att fördelas med 400 000 (400 000) kronor till styrelseordföranden och 185 000 (185 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställd i PION Group. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13
Omval föreslås av ledamöterna Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Nils Carlsson.

Nyval föreslås av Thomas Krishan. Thomas Krishan (född 1968), är civilekonom från Uppsala universitet. Under perioden 1995-2003 jobbade han på Hagströmer & Qviberg inom Investment Banking där han innehade ledande befattningar och var tillika partner. Sedan 2003 bedriver Thomas egen verksamhet inom egna investeringar och han äger ca 9 procent av aktierna i PION Group. Thomas var under perioden 2013-2016 ledamot i Uniflex AB, som under 2018 fusionerades med PION Group AB (då under namnet Poolia AB). Thomas var under perioden 2018-2021 styrelseledamot i Pricer AB (publ).

Omval föreslås av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Punkt 14
Nyval föreslås av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom PION Groupkoncernen.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör samt de personer som vid var tid ingår i Bolagets ledningsgrupp och direktrapporterar till VD. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamoten för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas från att riktlinjerna antas av årsstämman 2023 fram till nästa årsstämma. Riktlinjerna omfattar de ersättningar till ledande befattningshavare som under nämnda period avtalas och/eller de förändringar i sådana redan avtalade ersättningar som vidtas. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis styrelsearvode och aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen tillämpar dessa riktlinjer och fattar beslut om ersättningar till den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare fattar den verkställande direktören beslut om ersättning.

Hur riktlinjerna bidrar till PION Groups affärs- och hållbarhetsstrategi samt långsiktiga intressen

Bolaget representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning och dess affärsstrategi är (i korthet) att hjälpa företag och organisationer med dessa tjänster. På sidan 4 i årsredovisningen för 2021 finns en utförligare beskrivning av detta.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi samt tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till PION Groups affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en sådan konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning får utbetalas i fast kontantlön (grundlön), rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön/grundlön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare. Den fasta lönen ska ses över regelbundet (vanligen årligen) och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den rörliga ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation och får motsvara högst 80 procent av den verkställande direktörens årliga fasta lön och högst 100 procent av övriga ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda i den mån befattningshavaren inte omfattas av annan förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. För den verkställande direktören ska de premiebestämda pensionsförmånerna fastställas i ett individuellt pensionsavtal. För övriga ledande befattningshavare ska de premiebestämda pensionslöftena i allt väsentligt motsvara den vid var tid gällande premienivån enligt Industrins och handelns tilläggspension (ITP). Pensionspremierna för premiebestämd pension får dock uppgå till högst 30 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premie inbetalas så länge anställningen består. Den ordinarie pensionsåldern följer den av lagen fastställda pensionsåldern.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Anpassningar till utländska regelverk. För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Avvikelse från dessa riktlinjer ska anges i styrelsens årliga rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

För de fall Bolagets icke-anställda stämmovalda styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för Bolaget vid sidan av styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta komma att utgå i form av konsultarvode eller annan ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och sättas i relation till nyttan för Bolaget och i vilken utsträckning sådant arbete bidrar till att Bolagets långsiktiga intressen tillgodoses, däribland en god finansiell och hållbar utveckling för Bolaget. Ersättningen ska i övrigt vara förenlig med dessa riktlinjer. Uppdrag som styrelseledamot utför vid sidan av styrelsearbetet ska prövas av styrelsen i varje enskilt fall. Det ska vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan Bolaget och ledamoten. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter fattas av styrelsen.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med Bolagets aktuella affärsstrategier och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma, finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar Bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen.

De finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska baseras på relevanta nyckeltal såsom täckningsbidrag, resultat (EBIT), omsättningsutveckling etc., och dess sammansättning kan variera beroende på den fas som styrelsen bedömer att Bolaget befinner sig i.

De icke-finansiella kriterierna som ligger till grund för eventuell rörlig ersättning ska vara kopplade till tydliga och mätbara verksamhetsrelaterade mål, såsom ingåendet av för Bolaget väsentliga avtal, genomförda aktiviteter enligt Bolagets affärsplan,  expansion/etablering, samt uppnådda målsättningar inom ramen för Bolagets hållbarhetsarbete.

Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har uppfyllts eller inte ska uppgå till minst ett kvartal. Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när mätperioden har avslutats. Beträffande den verkställande direktören ansvarar styrelsen för bedömningen. Beträffande andra ledande befattningshavare ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Bedömningen av om finansiella kriterier har uppfyllts ska baseras på bokföringen och den senast offentliggjorda finansiella informationen från Bolaget.

Bolaget har inte utnyttjat möjligheten att kräva tillbaka rörlig ersättning enligt avtal.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för bolagets anställda

I syfte att bedöma skäligheten av riktlinjerna har styrelsen vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer beaktat lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda. Härvid har styrelsen tagit del av uppgifter avseende anställdas sammanlagda ersättning, vilka former ersättningen består i, hur ersättningsnivån har förändrats över tid och i vilken takt. Styrelsen redovisar utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning i styrelsens årliga rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

För ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara högst sex månader. Avgångsvederlag utgår inte.

Ersättning kan utgå för åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av lag, tvingande kollektivavtalsbestämmelser eller etablerad praxis. Sådan ersättning får utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket får vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen i sin helhet bereder beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska även under respektive verksamhetsår följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i frågor om ersättning enligt dessa riktlinjer närvarar inte den verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna (helt eller delvis), om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft.

Särskilda skäl kan till exempel bestå i att en avvikelse bedöms vara nödvändig för att rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller vid extraordinära omständigheter som att Bolaget uppnår ett visst önskat resultat på kortare tid än planerat, att Bolaget lyckas ingå ett visst avtal inom kortare tid och på bättre villkor än vad som förutsetts eller att Bolaget ökar i värde eller ökar sin omsättning eller vinst i större omfattning än väntat.

Punkt 17 – Valberedningens förslag till beslut om instruktion för Bolagets valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande instruktion för Bolagets valberedning.

1 Tillsättande av valberedning

1.1 Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.

1.2 Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter.

1.3 Namnen på de utsedda ledamöterna av valberedningen, med uppgift om vilka aktieägare de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen, ska offentliggöras snarast efter att valberedningen har utsetts, dock såvitt möjligt senast sex månader före nästa årsstämma.

1.4 Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen upphör att tillhöra de tre röstmässigt största ägarna i Bolaget, ska den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en eller flera ledamöter av valberedningen av detta skäl eller annat skäl lämnar valberedningen, ska kvarvarande ledamöter verka för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt ovanstående principer.

1.5 Mandatperioden för vid var tid sittande valberedning ska löpa från och med offentliggörandet enligt ovan och intill dess att en ny valberedning har utsetts och offentliggjorts. Förändringar i valberedningen ska omgående offentliggöras.

2 Uppgifter

Valberedningen ska ha de uppgifterna som följer nedan. Valberedningens förslag ska, om inte annat följer nedan, meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman, eller i förekommande fall i kallelsen till extra bolagsstämma.

2.1 Stämmoordförande
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman.

2.2 Styrelse
Valberedningen ska lämna förslag till (i) antal styrelseledamöter i Bolaget, (ii) styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen jämte eventuella styrelsesuppleanter, (iii) arvode till styrelsens ledamöter.

2.3 Revisor
Valberedningen ska lämna förslag till (i) antal revisorer i Bolaget, (ii) revisor(er) jämte eventuella revisorssuppleanter samt (iii) arvode för revisorn.

2.4 Ändringar av instruktioner
Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

3 Sammanträden

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter.

3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

3.4 Valberedningens förslag ska sammanfattas i ett protokoll och delges bolaget.

4 Arvode
Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet.

Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

ÖVRIGT

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 18 ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

PION Group AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.piongroup.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.piongroup.se) från och med den 6 april 2023 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

–             Redovisningshandlingar och revisionsberättelse.
–             Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 ovan).
–             Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.
–             Ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
–             Eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 48.175.730, varav 10.864.300 aktier av serie A och 37.311.430 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.326.586. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i mars 2023
PION Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Kullenberg, tf vd, 070-377 45 42
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Open post

PION Group AB inleder rekrytering av ny VD

PION Group ABs styrelse har som ett led i den nya strategiska inriktningen beslutat att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons uppdrag och rekrytering av permanent ersättare inleds. Styrelsen har också beslutat att utse Mats Kullenberg som tillförordnad verkställande direktör och koncernchef tills ny verkställande direktör har rekryterats.

Jan Bengtsson har under sina år framgångsrikt lett både Poolia och Uniflex samt varit delaktig i skapandet av PION Group. Under kommande år ska PION Group öka tillväxttakten i både existerande bolag samt framtida koncernbolag. För detta krävs ett nytt ledarskap med kunskaper från såväl konsultbransch som Saasbolag. Därför har styrelsen beslutat att inleda rekryteringsprocess för ny VD samt entlediga Jan Bengtsson från posten som verkställande direktör.

 • Jag vill tacka Jan för hans långa och framgångsrika insats i bolaget. Vi har haft ett bra samarbete som lett fram till flera strategiska insikter om nästa steg för PION Group. Vi önskar Jan lycka till i nya uppdrag, säger styrelseordförande Lars Kry i en kommentar till beskedet.

Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess och fram till dess att ny verkställande direktör är på plats kommer Mats Kullenberg att leda verksamheten som tillförordnad verkställande direktör för PION Group. Mats är en driven entreprenör och erfaren tillväxtledare. Han har drivit en rad bolag och startade sin karriär inom konsultbranschen på Manpower där han under 9 års tid hade olika befattningar både i Sverige och internationellt. 2006 grundade han DREAMWORK som förvärvades av PION Group i januari 2023.

Anna Bäcklin axlar rollen som vice VD för PION Group samtidigt som hon är VD för QRIOS. Anna kommer tidigare från en roll som VD för mjukvarubolaget Softhouse och har närmare 20 års erfarenhet från IT och Techbranschen med ledande roller på bland annat Ericsson och CapGemini.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Kry, Styrelseordförande PION Group AB, 0733-434300, lars.kry@nexergroup.com  

Helene Schöldsten, Marknads- och kommunikationsdirektör PION Group AB, 070-9660292, Helene.Schöldsten@piongroup.se

Denna information är sådan information som PION Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2023 kl. 00:26 CET.

Open post

PION Group AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Kvartalsperioden oktober – december

 • Intäkterna* uppgick till 532 (512) MSEK, motsvarande en tillväxt om 4 procent, varav 3 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 12,2 (23,3) MSEK och EBITA marginalen till 2,3 (4,5) procent.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 11,1 (23,2) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (4,5) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 8,1 (32,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,69) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,5 (49,8) MSEK, motsvarande 0,73 (1,07) SEK per aktie.
 • Den 28 november förvärvade PION Group 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB, med tillträde den 3 januari 2023, för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erläggs kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.

Helåret januari – december

 • Intäkterna* uppgick till 2 086 (1 831) MSEK, motsvarande en tillväxt om 14 procent, varav 13 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 75,6 (84,1) MSEK och EBITA marginalen till 3,6 (4,6) procent.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 71,7 (83,7) MSEK och rörelsemarginalen till 3,4 (4,6) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 61,0 (80,5) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 (1,73) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 68,9 (107,7) MSEK, motsvarande 1,46 (2,31) SEK per aktie.
 • Under året har PION Group avyttrat sitt tyska dotterbolag.
 • På en extra bolagsstämma den 23 augusti ändrade Poolia AB namn till PION Group AB.
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om 0,50 (1,00) SEK per aktie, totalt 24,1 (47,1) MSEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Open post

PION Group rekryterar Anna Bäcklin som ny VD för tech-koncernen QRIOS Tech AB

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och startar QRIOS Tech AB där bolagen QRIOS Minds & Insights, QRIOS IT och QRIOS Technology ingår.

QRIOS Tech AB kommer att ledas av Anna Bäcklin som har en gedigen bakgrund inom tech och kommer närmast från Softhouse Nordic AB. Anna kommer att ingå i PION Groups koncernledning. Hon har lång erfarenhet från konsultbranschen och har haft flertalet ledarroller, senast som koncernchef och VD för Softhouse. Hon har även en bakgrund från Capgemini och Ericsson.

”Jag ser fram emot och att välkomna Anna till PION Groups koncernledning och som VD för nystartade Koncernbolaget QRIOS Tech AB. Anna kommer med sin långa kompetens att fortsätta leda vår förändringsresa som ett konsult- och HR-Techföretag säger Jan Bengtsson, koncernchef PION GROUP AB”.

”Det känns otroligt inspirerande och spännande att vara med och skapa QRIOS fortsatta framgång. Jag ser verkligen fram emot att få träffa alla mina nya medarbetare och kunder för att tillsammans se till att QRIOS blir varumärket man vänder sig till när man vill ha smarta och effektiva lösningar. Det är viktigt för mig som person och ledare att skapa förutsättningar för människor att växa och maximera sin förmåga och drivkraft att skapa framtidens affär”. 

För ytterligare information kontakta:

Anna Bäcklin, VD QRIOS Tech AB, anna.backlin@qrios.se, +46 (0)73-440 68 39  

Jan Bengtsson, CEO PION Group AB, jan.bengtsson@piongroup.se  +46 (0)73-600 68 10

Helene Schöldsten, Marknads- och Kommunikationsdirektör PION Group AB, helene.scholdsten@piongroup.se  +46 709660292

Om QRIOS Tech AB

QRIOS Minds & Insights är ett datadrivet Management Consulting-bolag som har metoder och gedigen erfarenhet av affärs- och HR-strategier, system och dataanalys.

QRIOS IT tillhandahåller konsulter med kompetens inom bland annat Fullstack-, Frontend- & Backend utveckling, Apputveckling, DevOps, Lösning- och Molnarkitektur, Cybersäkerhet, Data Engineering, AI, ML och Automattestning.

QRIOS Technology erbjuder techkonsulter med expertkunskap inom hela produktutvecklingsprocessen, från idé till eftermarknad. Man är specialiserade inom inbyggda system, mekanikkonstruktion, HW och elektronik.

Om PION Group AB

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Whippy, Poolia, Dreamwork, Roi Rekrytering, Lisberg Executive Search, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se

Open post

Förändring av antalet aktier och röster i PION Group AB (publ)

Antalet aktier och röster i PION Group AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 3 januari 2023 om att emittera totalt 1 036 270 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dreamwork Scandinavia AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 1 036 270 och antalet röster med 207 254. Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 48 175 730, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 37 311 430 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 326 586.

Open post

PION Group växer genom att förvärva HR-Tech bolaget Whippy

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker sin
HR-Tech affär med Whippys-SaaS lösning för on- och offboarding. 

Jan Bengtsson, Koncernchef PION Group, kommenterar;
”Genom vårt inträde i Whippy får vi tillgång till Whippys on- och offboardingkompetens samt deras SaaS-lösning för on- och offboarding. Whippys digitala lösning ger tydliga och mätbara resultat för chefer och medarbetare där 50% av medarbetare som genomgått Whippys process levererar över chefens förväntningar första kvartalet. Genom förvärvet tar vi ytterligare steg närmare vår vision, A world where people matter – powered by tech, där vi stärker upp vårt erbjudande inom HR-Tech. Våra kunder efterfrågar idag i stor utsträckning stöd i de processer som Whippy erbjuder. Tillsammans kommer vi få ett mycket starkt kunderbjudande”.

Whippy etablerades 2019 och har en stark marknadsposition inom digital on- och offboarding med kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Bolaget har, förutom gedigen erfarenhet av att skräddarsy chefs- och medarbetarprocesser under den första och sista kritiska tiden i en anställning, specialiserat sig på att mäta och utvärdera processerna.

Whippy förväntas 2023 omsätta närmare 6 MSEK med en EBIT på drygt 1 MSEK.

PION Group förvärvar genom en nyemission 40% av aktierna i Whippy. Tillträde sker 17  januari 2023 och PION Group tillför i nyemissionen 4 MSEK till Whippy. PION Group får samtidigt en option på att 2025 förvärva ytterligare 40% av aktierna i Whippy AB.

Säljare är Whippys grundare Paulin Larsen Berglöf och Emma Lindgren. Duon kommer att fortsätta driva och vara operativa i bolaget under sitt nuvarande varumärke. – ”Vi är stolta över att få ingå i PION Group och med deras starka varumärken kommer vi bli ännu mer framgångsrika. Det kändes tidigt att vi passade ihop utifrån ett kulturellt perspektiv, men också utifrån våra ambitiösa mål. Whippy blir ett komplement till PION Groups affär som gör det möjligt att addera värde i ännu fler steg i medarbetarcykeln, säger Paulin Larsen Berglöf”.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari, 2023, kl.  08.00 (CET).

Open post

PION Group stärker ledningen och rekryterar en CFO

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker ledningen och rekryterar en CFO.

PION Group är på en tillväxtresa och stärker upp ledningen med en CFO. Denne ska stödja ledningen och styrelsen i arbetet med att accelerera tillväxten och förbättra lönsamheten samt bygga skalbara förmågor inom PION Group avseende business controlling, supportfunktionerna och M&A. Rekryteringen kommer att skötas av koncernbolaget Poolia Executive Search AB. Ekonomichef Kent Thudén fortsätter i sin nuvarande tjänst som chef för ekonomiavdelningen och han kommer ha fortsatt fokus på redovisning, koncernkonsolidering, legala och skattemässiga frågor.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 06.00 (CET).

 

Posts navigation

1 2 3 4 8 9 10