Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-04-27 PION

PION Group växer med 6 procent och omsatte 532 MSEK med ett justerat EBITA-resultat på 3,3 MSEK (0,6%) under första kvartalet 2023. Kvartalet är belastat med kostnader av engångskaraktär på 13,2 MSEK vilket resulterar i att EBITA-marginalen är minus 1,9 procent (4,8) och EBITA-resultatet landar på -9,9 MSEK (24.0) MSEK.

Kvartalsperioden januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 532 (504) MSEK, motsvarande en tillväxt om 6 procent, varav 1 procent organisk.
  • Justerat EBITA är 3,3 MSEK och EBITA marginalen 0,6 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 13,2 MSEK.
  • EBITA uppgick till -9,9 (24,0) MSEK och EBITA marginalen till -1,9 (4,8) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (23,3) MSEK och rörelsemarginalen till -2,3 (4,6) procent.
  • Periodens resultat uppgick till -11,8 (20,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,24 (0,44) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,4 (12,0) MSEK, motsvarande -0,11 (0,25) SEK per aktie.

  • Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.
  • Den 17 januari förvärvade PION Group 40 procent av aktierna i Whippy AB för 4 MSEK i kontant betalning.
  • Den 15 mars 2023 beslutade PION Group AB:s styrelse att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons uppdrag och inleda rekrytering av en permanent ersättare. Styrelsen beslutade också att utse Mats Kullenberg som tillförordnad verkställande direktör och koncernchef tills ny verkställande direktör har rekryterats, samt att utse Anna Bäcklin till vice VD för PION Group.

Dokument

PION Group AB - Delårsrapport Q1 2023 (wkr0006.pdf)