PION Group AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Pressmeddelande

PION Group AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

2023-02-21 PION

Kvartalsperioden oktober – december

 • Intäkterna* uppgick till 532 (512) MSEK, motsvarande en tillväxt om 4 procent, varav 3 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 12,2 (23,3) MSEK och EBITA marginalen till 2,3 (4,5) procent.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 11,1 (23,2) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (4,5) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 8,1 (32,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,69) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,5 (49,8) MSEK, motsvarande 0,73 (1,07) SEK per aktie.
 • Den 28 november förvärvade PION Group 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB, med tillträde den 3 januari 2023, för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erläggs kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.

Helåret januari – december

 • Intäkterna* uppgick till 2 086 (1 831) MSEK, motsvarande en tillväxt om 14 procent, varav 13 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 75,6 (84,1) MSEK och EBITA marginalen till 3,6 (4,6) procent.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 71,7 (83,7) MSEK och rörelsemarginalen till 3,4 (4,6) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 61,0 (80,5) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 (1,73) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 68,9 (107,7) MSEK, motsvarande 1,46 (2,31) SEK per aktie.
 • Under året har PION Group avyttrat sitt tyska dotterbolag.
 • På en extra bolagsstämma den 23 augusti ändrade Poolia AB namn till PION Group AB.
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om 0,50 (1,00) SEK per aktie, totalt 24,1 (47,1) MSEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Dokument

PION Group AB - Bokslutskommuniké 2022 (wkr0006.pdf)