Open post

PION Groups kapitalmarknadsdag 2022: Bolaget lanserar en ny strategi där gruppen tar vara på möjligheter i en föränderlig arbetsmarknad och uppdaterar sina finansiella mål

Idag håller PION Group, sin kapitalmarknadsdag och i samband med det presenteras av styrelsen uppdaterade finansiella mål som reflekterar den nya strategin. Bolaget har som mål att uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent och en EBITA marginal om minst 5 procent fram till år 2026.

PION Groups kapitalmarknadsdag inleds med en presentation av bolagets styrelseordförande Lars Kry där han går igenom den nya strategin för bolaget som bygger på tre strategiska områden: People, Strategy och Tech. Detta följs av djupdykningar inom respektive område med ett urval av varumärken som finns inom segmenten idag.

Givet den nya strategin presenterar PION Group uppdaterade finansiella mål som reflekterar bolagets ambitioner framåt. De uppdaterade finansiella målen är:

 • Tillväxtmål – Årlig tillväxt om minst 20% inklusive organisk tillväxt och förvärv
 • Marginalmål – EBITA-marginal om minst 5 procent
   
 • Nettoskuldsättningsmål – Räntebärande skulder om max 2x EBITA beroende på attraktiva förvärvsmöjligheter
   
 • Utdelningspolicy – Prioriteten kommande år ligger på att skapa värdetillväxt för aktieägarna genom att självfinansiera en god tillväxt.

”Det är glädjande att kunna presentera PION Group och hur vi ska arbeta framåt med våra portföljbolag inom de strategiska områdena People, Strategy och Tech. Genom vårt tydliga fokus där vårt mål är att växa och stärka gruppens marginal. Ambitionen är att skapa en ledande koncern med fokus på mänsklig kompetens samt tekniska lösningar som effektiviserar och utvecklar en alltmer digital arbetsmarknad”, säger Lars Kry, styrelseordförande i PION Group.

Tid och plats:
15:00-17:30
Valhallavägen 117G, Stockholm

Webbsändning:
PION Group kapitalmarknadsdag webbsänds live för registrerade deltagare klockan 15.00 idag. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på följande länk. En inspelning av kapitalmarknadsdagen samt presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i efterhand på bolagets hemsida.

Open post

PION Group AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Kvartalsperioden juli – september

 • Intäkterna* uppgick till 511 (445) MSEK, motsvarande en tillväxt om 15 procent, varav 14 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 22,7 (25,9) MSEK och EBITA marginalen till 4,4 (5,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 22,7 (21,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,48 (0,46) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 21,8 (14,3) MSEK, motsvarande 0,46 (0,31) SEK per aktie.
 • På en extra bolagsstämma den 23 augusti ändrade Poolia AB namn till PION Group AB.

Delårsperioden januari – september

 • Intäkterna* uppgick till 1 554 (1 319) MSEK, motsvarande en tillväxt om 18 procent, varav 17 procent organisk
 • EBITA* uppgick till 65,6 (60,9) MSEK och EBITA marginalen till 4,2 (4,6) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 52,9 (48,3) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,12 (1,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,3 (57,9) MSEK, motsvarande 0,72 (1,24) SEK per aktie.
 • Tidigare i år avyttrade PION Group sitt tyska dotterbolag. Resultateffekten uppgår till 1,5 MSEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 klockan 07.00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD och koncernchef PION Group AB,
jan.bengtsson@piongroup.se , +46 (0)73-600 68 10

Om PION Group AB
PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se

Open post

Inbjudan till PION Groups kapitalmarknadsdag, 25 oktober 2022

PION Group, det nya ägarbolaget bakom Poolia, Uniflex och QRIOS som fokuserar på mänsklig kompetens och HR-tech-lösningar, bjuder in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknadsdag som hålls den 25 oktober 2022 kl 15:00.

På kapitalmarknadsdagen kommer PION Group att ge en detaljerad uppdatering om gruppens nya strategi samt finansiella mål. Presentationer kommer att hållas av styrelseordförande Lars Kry och VD Jan Bengtsson samt nyckelpersoner inom PION Group. Vidare kommer insikter från en ny rapport presenterad tillsammans med Kairos Future att erbjudas samt en paneldiskussion med experter inom området som serieentreprenören Siduri Poli, aktieanalytikern Stefan Knutsson och tech-grundaren Tahero Nouri.

Kapitalmarknadsdagen äger rum på Valhallavägen 117 G i Stockholm och även som en direktsänd webbsändning den 25 oktober 2022, med start klockan 15:00. För de som deltar i evenemanget personligen kommer mat och dryck att serveras efter paneldiskussionens slut.

Anmälan krävs, för personligt deltagande vänligen kontakta alexandra.barganowski@fogelpartners.se

De som ansluter sig online, vänligen använd följande länk

Inspelningar av presentationerna och motsvarande bilder kommer att publiceras på PION Groups hemsida efter webbsändningen.

Kapitalmarknadsdagen kommer att genomföras på svenska.