Open post

Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Kvartalsperioden april-juni

 • Intäkterna* uppgick till 540 (457) MSEK.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 17,7 (21,7) MSEK och rörelsemarginalen* till 3,3 (4,7) procent.
 • Resultatet före skatt* uppgick till 16,9 (20,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt* uppgick till 13,8 (16,6) MSEK.
 • EBITA* uppgick till 14,6 (16,7) MSEK.
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -4,5 (0,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 9,3 (16,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (0,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5  (25,8) MSEK, motsvarande 0,01 (0,55) SEK per aktie.
 • Den 22 juli avyttrades Poolias tyska dotterbolag till Argo Group GmbH. Resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till minus 5 MSEK och har belastat resultatet i det andra kvartalet.  Poolia Tyskland redovisas som avvecklad verksamhet i denna rapport.
 • Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23 augusti för att ändra namnet på det noterade bolaget från Poolia AB till PION Group AB.

Delårsperioden januari – juni

 • Intäkterna* uppgick till 1 043 (874) MSEK.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 41,1 (34,9) MSEK och rörelsemarginalen* till 3,9 (4,0) procent.
 • Resultatet före skatt* uppgick till 42,4 (35,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt* uppgick till 33,6 (28,1) MSEK.
 • EBITA* uppgick till 35,0 (28,2) MSEK.
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -3,5   (-1,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 30,1 (26,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 (0,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,5 (43,6) MSEK, motsvarande 0,27 (0,93) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 30,2 (28,0) procent och koncernens eget kapital per aktie var 4,42 (3,43) SEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022 klockan 07.00 (CEST).

Open post

Pooliakoncernens noterade moderbolag Poolia AB avser att byta namn till PION Group AB

Pooliakoncernen tar ytterligare ett steg i förändringsresan mot att bli konsult och HR-Techföretag och byter namn på det noterade moderbolaget Poolia AB. Som nytt namn föreslås PION Group AB och beslut kommer tas på en extra bolagsstämma i slutet på augusti.

För att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech, konsulttjänster inom bland annat Tech samt strategikonsultverksamhet, har styrelsen kallat till en extra stämma för att namnändra det noterade moderbolaget Poolia AB. Förslag på nytt namn till stämman är PION Group AB. Namnet PION (uttalas ”pajjon”) kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenör och nybyggare.

PION Group kommer vara ett nordiskt bolag som äger, utvecklar och förvärvar företag med fokus på människor. I dagsläget arbetar PION Groups dotterbolag med Konsultverksamhet, Interim Management, Executive Search, HR-Tech samt med rekrytering och uthyrning av personal. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer fortsätta vara navet i tillväxt för alla företag även i framtiden. Lika övertygade är vi om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i rasande takt. Därför kombinerar vi Human Resources med Tech Resources. 

Koncernens rörelsedrivande Pooliabolag såsom Poolia Sverige AB m.fl. kommer även fortsatt att heta Poolia.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2022 kl. 18.01 (CEST).

 

Open post

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 augusti 2022.

Med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 augusti 2022, dels senast måndagen den 22 augusti 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 augusti 2022. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 17 augusti 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Poolia AB, ”Extra bolagsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 22 augusti 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 22 augusti 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 13 augusti 2022, till adress Poolia AB, Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm eller via e-post till kent.thuden@poolia.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor senast den 18 augusti 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Torsgatan 11 i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

8.    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför den extra bolagsstämman har bestått av Martin Hansson (Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Thomas Krishan vilka tillsammans representerar ägare med drygt 78 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår Lars Kry till ordförande vid stämman.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Petter Stillström, AB Traction, eller vid förhinder av honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Den föreslagna bolagsordningen innehåller ändring av bolagets företagsnamn till PION Group AB samt ändring av föremål för bolagets verksamhet till att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Två nya paragraf föreslås införas i bolagsordningen där den ena paragrafen tillåter styrelsen att bestämma att bolagsstämma skall hållas på någon av orterna Stockholm, Göteborg eller Malmö och den andra paragrafen tillåter styrelsen att bestämma att den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att närvara vid bolagsstämma. Samtliga föreslagna ändringar framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns på bolagets hemsida bland styrelsens fullständiga förslag.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

Poolia AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 47.139.460, varav 10.864.300 aktier av serie A och 36.275.160 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.119.332. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i juli 2022
Poolia AB (publ)
Styrelsen

Open post

Poolia säljer det tyska dotterbolaget Poolia Deutschland GmbH

Poolia har idag tecknat ett avtal med det tyska bemanningsföretaget Argo Group GmbH som innebär att Argo köper 100% av Poolias tyska bolag.

Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK. Resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till minus 5 MSEK och kommer att belasta resultatet i det andra kvartalet. Argo Group har möjlighet att använda Poolias varumärke och domän i Tyskland till sista december 2022.

Pooliakoncernens förändringsresa har påbörjats med nya satsningar inom HR-Tech området och konsultverksamhet. Vårt fokus framåt är på våra nordiska marknader i syfte att öka omsättning och vinstmarginal för koncernen.

Vår tyska verksamhet har haft vikande omsättning och svag lönsamhet de senaste åren och då vårt fokus nu är Norden är det bästa för vår tyska verksamhet att de får en hemvist i en tysk koncern.

”Jag är övertygad om att både kunder och medarbetare kommer att trivas hos Argo.” säger Jan Bengtsson VD Poolia och fortsätter, ”Jag är nöjd och tacksam över det starka engagemang våra tyska medarbetare visat senaste tiden och jag är säker på att de kommer fortsätta att utvecklas väl tillsammans med Argo”.

För mer info om Argo Group läs här: https://www.argo.work/

Poolias rådgivare i transaktionen har varit tyska EY och har innefattat M&A-rådgivning samt juridisk rådgivning.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 11.35 (CEST).