Poolia AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2022

Pressmeddelande

Poolia AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2022

2022-04-26 PION

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,00 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 47 139 460 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 28 april 2022. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 3 maj 2022.

Räkenskaper och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 17:30 (CEST).

Dokument

Poolia AB - Kommuniké från årsstämma 2022-04-26 (wkr0006.pdf)