Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Pressmeddelande

Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

2022-02-22 PION

Kvartalsperioden oktober-december

 • Intäkterna uppgick till 533 (406) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 7,7 (1,7) procent.
 • Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 22,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (1,7) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 41,2 (6,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 32,3 (2,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,69 (0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 49,8  (7,2) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 1,07 (0,15) SEK per aktie.
 • Under perioden har bolaget erhållit 19 MSEK i återbetalning av sjukförsäkringspremier.
 • Tjänsteutbudet inom koncernen har breddats genom starten av konsultföretaget QRIOS som erbjuder tjänster inom IT, Life Science och Engineering.

Helåret januari – december

 • Intäkterna uppgick till 1 902 (1 463) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (1,1) procent.
 • Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 82,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 4,3 (1,1) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 101,5 (12,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 80,5 (7,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,73 (0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 107,7 (61,0) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 2,31 (1,31) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,5 (32,3) procent och koncernens eget kapital per aktie var 4,58 (3,46) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,60) SEK per aktie, totalt 47,1 (28,0) MSEK.

Dokument

Poolia AB - Bokslutskommuniké 2021 (wkr0006.pdf)