Open post

Poolia AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2021

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 27 982 121 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 29 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 4 maj 2021.

Räkenskaper och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry och Martin Hansson som styrelseledamöter samt nyval av Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

 

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 17:30 (CEST).

Open post

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Kvartalsperioden januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 432 (370) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (1,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,7 (0,4) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 12,8 (0,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (-1,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 17,8 (31,4) MSEK, motsvarande 0,38 (0,67) SEK per aktie.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 14.30 (CEST).

Open post

Poolia tecknar avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster

Poolias avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster träder ikraft omgående och gäller i två år, med möjlighet till förlängning i upp till två år.

”Vi är mycket stolta och glada att Poolia Sverige AB blivit tilldelade ett rikstäckande ramavtalsförtroende inom såväl Kontorstjänster som IT-tjänster och vi bedömer vår potential till 20 MSEK årligen” säger Maja Parker, Bid Manager på Poolia.

Maja Parker fortsätter ”Poolia har det senaste året intensifierat sina ansträngningar mot den offentliga marknaden och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla den kompetensförsörjning som efterfrågas av den svenska offentliga sektorn.”
Open post

Poolia AB – Årsredovisning 2020

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 klockan 07.00 (CEST).