Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Pressmeddelande

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

2020-10-26 PION

Kvartalsperioden juli – september

 • Intäkterna uppgick till 342 (417) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (11,1) MSEK och rörelsemarginalen till 1,6 (2,6) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (10,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (8,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,4 (11,3) MSEK, motsvarande -0,27 (0,24) SEK per aktie.
 • Intäkterna i kvartalet minskade med 18 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin.

Delårsperioden januari – september

 • Intäkterna uppgick till 1 057 (1 286) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (25,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,9 (2,0) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,2 (25,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (21,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53,8 (46,8) MSEK, motsvarande 1,15 (1,00) SEK per aktie.
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under de första tre kvartalen.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 klockan 07.00 (CET).

Dokument

Poolia AB - Delårsrapport Q3 2020 (wkr0006.pdf)