Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12

Pressmeddelande

Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12

2020-10-12 PION

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Styrelsearvode
Bolagsstämman beslutade att det på årsstämman 2020 fastställda arvodet per ledamot/ordförande inte skulle justeras och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman beslutade om omval av Anna Söderblom och Eva Gidlöf som styrelseledamöter samt nyval av Lars Kry och Martin Hansson som styrelseledamöter. Vidare beslutades om nyval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020 kl. 10:00 (CEST).

Dokument

Poolia AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12 (wkr0006.pdf)