Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

2020-09-16 PION

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 368 50 eller per e-post: kent.thuden@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 2 oktober 2020. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 2 oktober 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen
9.    Val av styrelse och styrelseordförande
10.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 7, 8, 9 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför den extra bolagsstämman har bestått av Lars Kry (representerades Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Fredrik Palmstierna vilka tillsammans representerar ägare med drygt 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2
       Till ordförande på bolagsstämman föreslås Anna Söderblom.

       Punkt 7
       Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 8
Arvodet till styrelsen avseende 2020 till och med nästa ordinarie årsstämma 2021 beslutades på den ordinarie årsstämman den 28 april 2020, innebärande att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

       Valberedningens förslag är att arvodet per ledamot/ordförande inte skall justeras och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

Punkt 9
Omval föreslås av ledamöterna Anna Söderblom och Eva Gidlöf.

Nyval föreslås av Lars Kry. Lars Kry (född 1969) har en marknadsekonomutbildning från Berghs School of Communication samt utbildning från Harvard Business School och IMD Business School i Lausanne. Lars har lång erfarenhet av ledande befattningar inom såväl börsnoterade som onoterade bolag. Idag är Lars VD för Sigma IT Group, delägare och styrelseledamot i A Society, har en rad styrelsepositioner inom Sigmakoncernen samt är ordförande i Constrera AB. Han har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för börsnoterade Proffice AB, COO för Manpower Sverige och VD för dotterbolag i Manpowerkoncernen.

Nyval föreslås av Martin Hansson. Martin Hansson (född 1968) har en jur.kand. samt en fil.kand. i ekonomi. Martin har många års erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Idag är Martin styrelseordförande/ledamot i ett flertal bolag och är CEO i Danir Resources, dvs huvudägaren. Till detta kan läggas ledar-, grundar-, ägarroller inom Manpower, Elan IT, DFind IT, Proffice, Antenn samt diverse Sigmabolag; A Society m.fl.

Nyval föreslås av Lars Kry som styrelsens ordförande.

ÖVRIGT

Integritetspolicy för bolagsstämma

Poolia AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets för­hållan­den till annat koncernbolag.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.poolia.com) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 46.636.868, varav 10.864.300 aktier av serie A och 35.772.568 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till 1 röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.018.813,6. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Särskilda upplysningar

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av coronaviruset Covid-19, vidtar Poolia försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av bolagsstämman samt antalet personer som deltar personligen.

Presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Poolias hemsida www.poolia.com. Fullmakten kan till exempel ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på bolagsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på bolagsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset kan ytterligare beslut komma att fattats om att vidta fler försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande. Dessa kommuniceras i förekommande fall via separat pressmeddelande. Poolia följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att vidta fler försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman och ber alla som avser att delta på bolagsstämman att hålla sig uppdaterade via www.poolia.com kring dessa eventuella åtgärder.

Stockholm i september 2020
Poolia AB (publ)
Styrelsen

Dokument

Poolia AB - Kallelse extra bolagsstämma 2020-10-12 (wkr0006.pdf)