Open post

Rättelse av pressmeddelande om kallelse till extra bolagstämma i Poolia AB (publ) den 12 oktober 2020

Rättelsen avser sista dag för anmälan till extra bolagsstämman och sista dag då så kallad rösträttsregistrering måste vara verkställd (dvs. då aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt måste ha verkställt inregistrering av aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB). Korrekt datum för såväl sista dag för anmälan till stämman som dag då rösträttsregistrering måste vara verkställd är tisdagen den 6 oktober 2020.

Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 368 50 eller per e-post: kent.thuden@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 6 oktober 2020. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 6 oktober 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen
9.    Val av styrelse och styrelseordförande
10.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 7, 8, 9 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför den extra bolagsstämman har bestått av Lars Kry (representerades Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Fredrik Palmstierna vilka tillsammans representerar ägare med drygt 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2
       
Till ordförande på bolagsstämman föreslås Anna Söderblom.

       Punkt 7
       Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 8
Arvodet till styrelsen avseende 2020 till och med nästa ordinarie årsstämma 2021 beslutades på den ordinarie årsstämman den 28 april 2020, innebärande att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

       Valberedningens förslag är att arvodet per ledamot/ordförande inte skall justeras och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

       Punkt 9
Omval föreslås av ledamöterna Anna Söderblom och Eva Gidlöf.

Nyval föreslås av Lars Kry. Lars Kry (född 1969) har en marknadsekonomutbildning från Berghs School of Communication samt utbildning från Harvard Business School och IMD Business School i Lausanne. Lars har lång erfarenhet av ledande befattningar inom såväl börsnoterade som onoterade bolag. Idag är Lars VD för Sigma IT Group, delägare och styrelseledamot i A Society, har en rad styrelsepositioner inom Sigmakoncernen samt är ordförande i Constrera AB. Han har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för börsnoterade Proffice AB, COO för Manpower Sverige och VD för dotterbolag i Manpowerkoncernen.

Nyval föreslås av Martin Hansson. Martin Hansson (född 1968) har en jur.kand. samt en fil.kand. i ekonomi. Martin har många års erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Idag är Martin styrelseordförande/ledamot i ett flertal bolag och är CEO i Danir Resources, dvs huvudägaren. Till detta kan läggas ledar-, grundar-, ägarroller inom Manpower, Elan IT, DFind IT, Proffice, Antenn samt diverse Sigmabolag; A Society m.fl.

Nyval föreslås av Lars Kry som styrelsens ordförande.         

ÖVRIGT

Integritetspolicy för bolagsstämma

Poolia AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets för­hållan­den till annat koncernbolag.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.poolia.com) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 46.636.868, varav 10.864.300 aktier av serie A och 35.772.568 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till 1 röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.018.813,6. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Särskilda upplysningar

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av coronaviruset Covid-19, vidtar Poolia försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av bolagsstämman samt antalet personer som deltar personligen.

Presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Poolias hemsida www.poolia.com. Fullmakten kan till exempel ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på bolagsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på bolagsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset kan ytterligare beslut komma att fattats om att vidta fler försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande. Dessa kommuniceras i förekommande fall via separat pressmeddelande. Poolia följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att vidta fler försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman och ber alla som avser att delta på bolagsstämman att hålla sig uppdaterade via www.poolia.com kring dessa eventuella åtgärder.

Stockholm i september 2020
Poolia AB (publ)
Styrelsen

Open post

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2020 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 368 50 eller per e-post: kent.thuden@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 2 oktober 2020. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 2 oktober 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen
9.    Val av styrelse och styrelseordförande
10.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 7, 8, 9 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför den extra bolagsstämman har bestått av Lars Kry (representerades Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Fredrik Palmstierna vilka tillsammans representerar ägare med drygt 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2
       Till ordförande på bolagsstämman föreslås Anna Söderblom.

       Punkt 7
       Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 8
Arvodet till styrelsen avseende 2020 till och med nästa ordinarie årsstämma 2021 beslutades på den ordinarie årsstämman den 28 april 2020, innebärande att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

       Valberedningens förslag är att arvodet per ledamot/ordförande inte skall justeras och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

Punkt 9
Omval föreslås av ledamöterna Anna Söderblom och Eva Gidlöf.

Nyval föreslås av Lars Kry. Lars Kry (född 1969) har en marknadsekonomutbildning från Berghs School of Communication samt utbildning från Harvard Business School och IMD Business School i Lausanne. Lars har lång erfarenhet av ledande befattningar inom såväl börsnoterade som onoterade bolag. Idag är Lars VD för Sigma IT Group, delägare och styrelseledamot i A Society, har en rad styrelsepositioner inom Sigmakoncernen samt är ordförande i Constrera AB. Han har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för börsnoterade Proffice AB, COO för Manpower Sverige och VD för dotterbolag i Manpowerkoncernen.

Nyval föreslås av Martin Hansson. Martin Hansson (född 1968) har en jur.kand. samt en fil.kand. i ekonomi. Martin har många års erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Idag är Martin styrelseordförande/ledamot i ett flertal bolag och är CEO i Danir Resources, dvs huvudägaren. Till detta kan läggas ledar-, grundar-, ägarroller inom Manpower, Elan IT, DFind IT, Proffice, Antenn samt diverse Sigmabolag; A Society m.fl.

Nyval föreslås av Lars Kry som styrelsens ordförande.

ÖVRIGT

Integritetspolicy för bolagsstämma

Poolia AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets för­hållan­den till annat koncernbolag.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.poolia.com) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 46.636.868, varav 10.864.300 aktier av serie A och 35.772.568 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till 1 röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.018.813,6. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Särskilda upplysningar

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av coronaviruset Covid-19, vidtar Poolia försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av bolagsstämman samt antalet personer som deltar personligen.

Presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Poolias hemsida www.poolia.com. Fullmakten kan till exempel ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på bolagsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på bolagsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset kan ytterligare beslut komma att fattats om att vidta fler försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande. Dessa kommuniceras i förekommande fall via separat pressmeddelande. Poolia följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att vidta fler försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman och ber alla som avser att delta på bolagsstämman att hålla sig uppdaterade via www.poolia.com kring dessa eventuella åtgärder.

Stockholm i september 2020
Poolia AB (publ)
Styrelsen

Open post

Uttalande från styrelsen för Poolia AB (publ) med anledning av Danir Resources budpliktsbud

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud

Detta uttalande görs av styrelsen för Poolia AB (publ) (”Poolia” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Se även bilaga för Utlåtande Fairness opinion.

Poolia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anna Söderblom, Styrelseledamot, Poolia AB (publ), Mobil: +46-70-940 90 01 Email: anna.soderblom@hhs.se 

Jan Bengtsson, VD Poolia AB (publ), Mobil: +46(0)736 00 68 10 Email: jan.bengtsson@poolia.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom Poolia AB:s (publ) kontaktpersons försorg, kl. 17.30 (CEST) den 14 september 2020.

Open post

Poolia AB – Ny valberedning utsedd

Med anledning av att Björn Örås med familj avyttrat sina aktier i Poolia till Danir Resources AB, har Björn Örås ställt sin plats i valberedningen till förfogande.

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2020 har kvarvarande ledamöter i valberedningen verkat för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt de principer som beslutades på ovan nämnda stämma.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Lars Kry, Danir Resources AB
Petter Stillström (ordförande), AB Traction
Fredrik Palmstierna, eget innehav

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen – Lars Kry, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Lars Kry, 073-343 43 00

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 klockan 17.30 (CEST).

Open post

Poolia satsar ytterligare inom IT-bemanning och startar affärsområdet IT-Cloud.

Poolias nya Affärsområde IT-Cloud kommer att bredda och fördjupa konsultaffären inom Poolias befintliga IT-affär i Stockholm. Fokus kommer att ligga i att erbjuda ingenjörer med expertkompetens inom system- och mjukvaruutveckling, arkitekter och DevOps.  ​​​​​​​

Affärsområdet IT-Cloud kommer att ledas av Stavros Constantinou som har en gedigen erfarenhet av att etablera verksamheter och driva tillväxt inom IT- och teknikkonsultbranschen. Affärsområdet kommer utöver Affärsområdeschefen, initialt bestå av konsultcheferna Sanna Axell och Amanda Pierreville som båda har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt bygga IT-konsultaffärer.

”Det finns stora möjligheter för oss att växa och ta marknadsandelar då vi ser en stor efterfrågan på marknaden av expertkompetens inom system- och mjukvaruutveckling. Samtidigt har företagen extremt svårt att hitta rätt kompetens och att tillsätta dessa tjänster”, säger Stavros Constantinou Affärsområdeschef Poolia IT-Cloud och fortsätter,
”Poolia IT-Cloud kommer här kunna erbjuda och hjälpa företagen med rätt individ på rätt plats – alltid.”