Open post

Poolia AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2020

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf som styrelseledamöter samt nyval av Per Wallentin som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarige revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17:30 (CEST).

Open post

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Kvartalsperioden januari – mars

  • Intäkterna uppgick till 370 (436) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (11,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,4 (2,6) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (12,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (10,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,22) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31,4 (25,6) MSEK, motsvarande 0,67 (0,55) SEK per aktie.
  • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under slutet av kvartalet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 13.30 (CEST).


Open post

Poolia vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av det nya coronaviruset Covid-19, vidtar Poolia försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020 samt antalet personer som deltar personligen.

VD kommer endast att hålla ett komprimerat anförande och presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman.  I samband med årsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Poolias hemsida www.poolia.com. Fullmakten kan till exempel ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Poolias årsstämma kommer, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, att hållas tisdagen den 28 april klockan 15.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm. Poolia följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

Stockholm i april 2020
Styrelsen för Poolia AB (publ)

Open post

Poolia AB – Årsredovisning 2019

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.
 
En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 8 april 2020.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 17.00 (CEST).