Open post

FUSIONEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL) HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET OCH NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH NY VD HAR TILLTRÄTT I POOLIA AB (PUBL)

I enlighet med beslut på de extra bolagsstämmorna i Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) den 26 juli 2018 har Bolagsverket idag registrerat fusionen mellan Poolia och Uniflex. Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan, vilket innebär att Uniflex har upplösts och samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till Poolia.

Vidare har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 6 840 485 nya aktier av serie A i Poolia och 22 674 387 nya aktier av serie B i Poolia att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Poolias aktiekapital med 5 902 974,40 kronor till 9 327 373,60 kronor.  

I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman i Poolia den 26 juli 2018 har Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf tillträtt som styrelseledamöter i Poolia. Poolias styrelse består således av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf. Vidare har Jan Bengtsson tillträtt som VD i Poolia.    

De aktieägare som, när registrering av fusionen skedde, var upptagna i Uniflex aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie av serie A i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie A i Poolia och för varje aktie av serie B i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie B i Poolia. Utbokningen av de nya aktierna i Poolia avses ske den 1 november 2018 och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag möjlig. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Poolia sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Redovisning av försäljningslikvid från försäljningen av fraktioner av aktier i enlighet med vad som framgår av fusionsplanen och informationsdokumentet förväntas ske omkring den 5 november 2018.   

Sista dag för handel i Uniflex B-aktier vid Nasdaq Stockholm var den 26 oktober och Uniflex avnoteras slutligt från Nasdaq Stockholm den 1 november 2018.  

Efter registrerad fusion med Uniflex kommer Poolia enbart att kommunicera till aktiemarknaden på svenska. Detta innebär att delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2018, som offentliggjordes den 25 oktober 2018, var den sista finansiella informationen som även publicerades på engelska.

Open post

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 172,7 (181,2) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK och rörelsemarginalen till -2,1 (4,2) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 4,3 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -3,8 (7,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (5,5) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (0,31) SEK.

•   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,4 (6,0) MSEK.

Delårsperioden januari-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

•   Intäkterna för Poolia uppgick till 572,8 (574,9) MSEK.

•   Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (21,0) MSEK och rörelsemarginalen till -1,4 (3,7) %.

•   Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 14,1 MSEK.

•   Resultatet före skatt uppgick till -7,8 (20,7) MSEK.

•   Resultatet efter skatt uppgick till -10,1 (14,8) MSEK.

•   Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (0,85) SEK.

•   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (13,3) MSEK.

VD har ordet  

Marknadssituationen är i stort densamma som under de senaste kvartalen. Det betyder att vi har god efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster i de tre länder som Poolia verkar i. Dessvärre är bristen på kandidater fortsatt stor vilket, i kombination med att ett antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, gör att vi inte fullt ut kan möta marknadens efterfrågan inom hyrverksamheten. Vi ser dock vissa tecken på att efterfrågan på bemanningstjänster kan komma att mattas av något framöver, vilket normalt möjliggör bättre tillgång till kandidater som också stannar längre i sina uppdrag.

Poolias totala omsättning minskade något i kvartalet till 172,7 MSEK jämfört med 181,2 MSEK samma period 2017 – en minskning om 5%. Poolia Sverige minskade sina intäkter under det tredje kvartalet med 6,5 MSEK till 114,3 MSEK, en minskning med 5% jämfört med samma kvartal föregående år.

Poolia Tysklands omsättning i kvartalet minskade med 7% och uppgick till 48,0 MSEK jämfört med 51,6 MSEK under tredje kvartalet 2017. Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 1,6 MSEK till 10,4 (8,8) MSEK, motsvarande en ökning om 18%.

Finland fortsätter att ha en av Europas snabbast växande ekonomier (ca 3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -3,6 (7,6) MSEK. Rörelseresultatet belastas i perioden av kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -2,1 (4,2) %.

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -6,2 (2,2) MSEK, vilket belastas med kostnader i samband med fusionen om 4,3 MSEK. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till -5,4% (1,8) %. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för det tredje kvartalet till -1,9 MSEK, med en rörelsemarginal om -1,6%.

Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 2,0 (5,2) MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 (10,1) %. I Poolias finska verksamhet uppgick rörelseresultatet till 0,6 (0,2) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 (2,3) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (6,0) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Bolagsverket har nu gett klartecken till att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer fullbordas den sista oktober. Det fusionerade företaget kommer att erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss stora fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsultköpare. Intäktsökningarna beräknas ge en resultateffekt på ca 10 MSEK på medellång sikt. Kostnadsbesparingarna beräknas till ca 20 MSEK på årsbasis.

Sammanslagningen av Poolia och Uniflex sker enligt bokförda värden, vilket gör att Poolias balansräkning inte kommer att tillföras någon goodwill som följd av fusionen. Sammanslagningsprocessen går enligt plan och den 1 november tillträder Uniflex VD Jan Bengtsson som VD för Poolia.

Fusionen har blivit väl mottagen bland kunder, leverantörer och personal. Framtidstron och tillförsikten inom företaget är god.

 

Morten Werner
VD och koncernchef

Open post

BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL)

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 31 oktober 2018. I samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia.

Som följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande registrering av fusionen kommer Uniflex att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Uniflex B-aktier vid Nasdaq Stockholm beräknas bli den 26 oktober 2018 med slutlig avnotering den 1 november 2018.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen, vilket beräknas ske den 31 oktober 2018, kommer de aktieägare som, när registrering av fusionen sker, är upptagna i Uniflex aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie av serie A i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie A i Poolia och för varje aktie av serie B i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie B i Poolia. Utbokningen av de nya aktierna i Poolia beräknas ske den 1 november 2018 och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag möjlig. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Poolia sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bengtsson, VD Uniflex                                                                                           tel: +46 (0) 736 00 68 10

Morten Werner, VD Poolia                                                                                           tel: +46 (0) 706 36 25 25