Open post

Advantum Life Sciences Suite, rätt val för NorthX Biologics

NorthX Biologics har en av norra Europas största tillverkningskapaciteter för kliniskt material i form av plasmid-DNA, rekombinanta proteiner, cellbanking och relaterade genterapitjänster. NorthX’s innovationshubb är ett innovationsspår utformad för att tillhandahålla processutvecklings- och GMP- tillverkningstjänster för nästa generations läkemedelsutvecklingsföretag och innovativa forskargrupper som har behov av NorthX’s (Good Manufacturing Practice) GMP-expertis. NorthX kan hantera projekt hela vägen från idé till kommersiell tillverkning.

NorthX Biologics har anläggningar i Matfors samt på Karolinska Universitetssjukhusets campus i Stockholm.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Läs mer om NorthX Biologics här www.nxbio.com

Open post

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2018

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Azita Shariati invaldes som ny styrelseledamot. Björn Örås omvaldes som styrelseordförande.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget om utdelning till aktieägarna med 60 öre per aktie, till ett totalt belopp om 10 273 198 kronor.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

Val av revisor
Deloitte AB för perioden till och med årsstämman 2019.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

Kontaktpersoner:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Morten Werner, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-636 25 25

Open post

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Kvartalsperioden januari-mars

   Intäkterna för Poolia uppgick till 200,4 (199,2) MSEK.

   Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (7,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,4 (3,5) %.  

   Resultatet före skatt uppgick till 5,2 (7,0) MSEK.

   Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (4,8) MSEK.

   Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,28) SEK.

   Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -11,1 (8,6) MSEK.

VD har ordet

Poolias totala omsättning om drygt 200 MSEK för det första kvartalet var något högre i jämförelse med samma period 2017. Detta trots att antalet arbetsdagar var färre i år jämfört med det första kvartalet 2017.

Efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster är fortsatt god i alla tre länder som Poolia verkar i. Samtidigt fortsätter bristen på kandidater, i kombination med att ett stort antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, att påverka Bolagets tillväxt negativt. Denna utveckling inom hyrverksamheten har varit tydlig i såväl Tyskland som Sverige de senaste två åren. Nu märker vi likartade tendenser även i Finland. Vi ser inga tecken på att situationen kommer att förändras inom överskådlig framtid.

Poolia Sverige ökade sina intäkter under det första kvartalet med 2,2 MSEK till 139,1 (136,9) MSEK, motsvarande en ökning med 1,6% jämfört med samma kvartal föregående år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera upphandlingar, exempelvis för Nacka kommun, Umeå kommun samt Trafikverket. Vi ser också stor efterfrågan från ett antal av de större svenska kunder som vi slöt avtal med under 2017.

Poolia Tysklands omsättning för kvartalet uppgick till 50,8 (52,0) MSEK, vilket var en nedgång med 2,3% i jämförelse med samma period 2017. Framförallt är det hyraffären som har försämrats på grund av en utmanande marknad med hård konkurrens om kvalificerad personal samt att kunderna anställer våra konsulter i stor omfattning.

Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 0,2 MSEK till 10,5 (10,3) MSEK, motsvarande en ökning om 1,9%. Finlands ekonomi visar nu en tillväxt överstigande 3% och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.  

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter ökade till 69,4 (68,8) % under det första kvartalet medan den tyska verksamheten stod för 25,3 (26,1) % och den finska verksamheten för 5,2 (5,2) %.

Poolias rörelseresultat uppgick till 4,8 (7,0) MSEK vilket är en minskning med 2,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017. Rörelsemarginalen uppgick till 2,4%.  

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 1,4 (1,2) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,0 (0,9) %. Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 3,0 (5,5) MSEK och rörelsemarginalen till 5,9 (10,6) %. I Poolias finska verksamhet förbättrade rörelseresultatet något till 0,4 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen till 3,8 (2,9) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (8,6) MSEK, till stor del på grund av tillfällig ökning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god. 

Vi lägger stor tid och resurser på effektivisering av verksamheten samt på anpassningar till nya marknads­förutsättningar för att bättre möta kundernas och konsulternas förväntningar. Därmed skapar vi förutsättningar för en än starkare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktpersoner:

Morten Werner, vd och koncernchef 

Mailadress: morten.werner@poolia.se
Tel: 08 555 650 60
Mob: 070 636 25 25

Viveca Krüger, VD-assistent & IR-koordinator

Mailadress:  viveca.kruger@poolia.se
Tel: 08 555 540 07
Mob: 072 078 18 75